Devizne rezerve i kretanje na mdt-u u avgustu

Devizne rezerve i kretanje na mdt-u u avgustu

09/09/2022 Off By BERB

Бруто девизне резерве Народне банке Србије на крају августа износиле су 15.875,6 милиона евра и биле су за 852,7 милиона евра више него на крају претходног месеца. На овом нивоу девизних резерви обезбеђује се покривеност новчане масе M1 од 144 одсто и готово пет месеци увоза робе и услуга, што је скоро двоструко више од стандарда којим се утврђује адекватан ниво покривености увоза робе и услуга девизним резервама.

Нето девизне резерве (девизне резерве умањене за девизна средства банака по основу обавезне резерве и другим основима) на крају августа износиле су 13.131,0 милион евра и у односу на крај претходног месеца биле су више за 796,7 милиона евра.

Повећање девизних резерви првенствено је резултат активности Народне банке Србије на домаћем девизном тржишту (нето прилив по основу куповине девиза и своп трансакција у износу од 430,0 милиона евра) и прилива по основу продаје девизних хартија од вредности Републике Србије у износу од 336,6 милиона евра. На повећање девизних резерви у августу додатно су утицали нето приливи по основу девизне обавезне резерве банака у износу од 39,2 милиона евра, по основу донација 36,9 милиона евра, као и нето приливи по основу управљања девизним резервама и по другим основима (нето 22,9 милиона евра).

Ефекат тржишних фактора у августу био је негативан у нето износу од 12,9 милиона евра.
Обим реализоване трговине девизама на међубанкарском девизном тржишту у августу износио је 896,3 милиона евра и био је за 167,9 милиона евра мањи него у претходном месецу. У првих осам месеци ове године, у међубанкарској трговини реализовано је укупно 6.247,9 милиона евра.

Вредност динара према евру у августу готово је непромењена, док је од почетка године динар номинално ојачао према евру за 0,2%.
Народна банка Србије је на међубанкарском девизном тржишту у августу купила 450 милиона евра, док је од почетка године нето продала 905 милиона евра, ради одржавања релативне стабилности курса динара према евру.