Усвојена стратегија за развој цивилног друштва

Усвојена стратегија за развој цивилног друштва

03/02/2022 Off By BERB

Фото: FoNet

 

Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Стратегију за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији за период 2022 – 2030. године, којом се обезбеђује правни и институционални оквир неопходан организацијама цивилног друштва како би деловале независно и несметано и биле подстакнуте за веће учешће у реформским процесима.

 

Циљ Стратегије је да се обезбеди веће укључивање цивилног сектора у процес доношења одлука на свим нивоима, унапреди транспарентно финансирање и одрживост цивилног сектора, повећа учешће организација цивилног друштва у социо-економском развоју и деловање у складу са начелима одрживог развоја, као и да обезбеди веће учешћа тих организација у процесу европских интеграција.

Влада Србије препознала је важност усвајања Стратегије с обзиром на то да је развој цивилног друштва неопходан за политичку стабилност и економску и социјалну кохезију у свим модерним демократским друштвима.

Предвиђено је образовање Савета за развој и сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије, који ће бити задужен за праћење спровођења Стратегије и начина извештавања о постигнутим резултатима. Савет ће чинити једнак број представника државног и цивилног сектора, а о резултатима спровођења обавештаваће владу.

Влада Србије усвојила је и Стратегију за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2022 – 2030. године

Стратегија се заснива на међународним актима и националном прописима који се односе на области обухваћене овим документом као што су: правда и заштита људских и мањинских права, укључивање и једнакост Рома и Ромкиња у друштво, једнакост и недискриминација, образовање, запошљавање, становање, здравље, социјална заштита и грађански статус.

Општи циљ Стратегије је унапређење квалитета живота Рома и Ромкиња у Републици Србији, уз уважавање људских и мањинских права, елиминисање дискриминације и циганизма као облика расизма, и постизање веће социјалне укључености у свим сегментима друштва.

Стратегија обухвата циљеве који се односе на унапређење партиципације Рома и Ромкиња у свим друштвеним процесима, обезбеђивањем пуне укључености у предшколско, основно, средње и високо образовање,  повећан приступ квалитетном и одрживом запошљавању, као и квалитетним здравственим услугама, побољшање услова становања и једнак приступ Рома и Ромкиња правима и услугама у социјалној заштити.