Влада усвојила предлоге више закона

Влада усвојила предлоге више закона

18/11/2021 Off By BERB

Фото: Влада Србије

 

Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Предлог закона о иновационој делатности којим се успоставља мрежа научно-технолошких паркова као саветодавног тела, унапређује пословање Фонда за иновациону делатност и омогућава реформа Регистра иновационе делатности. Предложеним решењем се на адекватан начин истиче значај управљања интелектуалном својином која је настала у оквиру научно-истраживачке организације и препознаје улога и значај стартапа са циљем комерцијалне експлоатације иновација.

 

 

Такође, на овај начин биће омогућено и стварање законског основа за нове програме Фонда за иновациону делатност, у оквиру чијег пословања је и вођење јединственог регистра Националног иновационог система.

 

На данашњој седници усвојен је Предлог закона о културном наслеђу чиме је створен законски оквир за потпуну заштиту и очување културног наслеђа и културних добара на јединствен начин, без обзира на облик у којем настаје и где се налази, као и простор будућим подстицајима за трајна улагања у културно наслеђе.

 

Предлогом закона регулишу се питања у вези са настанком, чувањем и заштитом културних добара, надлежностима и радом установа заштите културног наслеђа и обавезама и правима власника и држаоца. Предложеним законским решењима, такође, се уређују питања нематеријалног културног наслеђа и постављају правни основи за уређење посебних области заштите културног наслеђа.

Ово је први пут да се област културног наслеђа дефинише специјализованим законом, будући да је културно наслеђе до сада уређивано Законом о културним добрима, који по свом карактеру и општем пропису уређује општа, заједничка питања заштите културних добара.

 

Влада Србије усвојила је Предлога закона о изменама и допунама Закона о патентима, а које се односе на област сертификата о додатној заштити и заштите проналаска малим патентом.

 

Прописани су изузеци и услови када се радње које би иначе представљале повреду права носиоца сертификата неће сматрати повредом права у односу на носиоца сертификата. Наиме, предложено је да ће лек или медицински производ који је заштићен сертификатом о додатној заштити моћи да се производи или складишти у Републици Србији само за сврху извоза, под условом да је посебним ознакама обележено паковање тог лека или медицинског производа. Такође, производња лека или медицинског производа може почети најраније шест месеци пре истека рока важења сертификата о додатној заштити ради складиштења на територији Републике Србије, како би се након истека одговарајућег сертификата ставили на тржиште.

Предложеним изменама проширен је и круг производа који се може заштити малим патентом и то могу бити сви производи који нису таксативно искључени из заштите. Из заштите искључени су: проналасци из области биотехнологије, супстанце, лекови, супстанце или композиције садржане у стању технике које се примењују у хируршком или дијагностичком поступку или поступку лечења, биљне сорте или животињске расе, као и поступци који се могу заштити патентом.

Циљ предложених измена и допуна Закона о патентима је усклађивање са најновијим прописима Европске уније, као и отклањање одређених недостатка који су уочени у примени важећег Закона о патентима.

 

Чланови владе усвојили су измењену Уредбу о понуди заменског путовања за туристичко путовање које је отказано или није реализовано услед болести COVID – 19, а које сада може да се искористи најкасније до 31. децембра 2022. године.

Уколико се путник одлучи за повраћај износа који је уплатио за нереализовано путовање или је заменско путовање отказано, организатор путовања је дужан да врати уплаћена средства најкасније 1. фебруара 2023. године. Ова понуда важи и за заменско путовање за излете под условима које Уредба предвиђа.

 

На седници је донета одлука о образовању Радне групе за екстерну контролу Јединственог бирачког списка у циљу реализације одредаба Споразума о унапређењу услова за одржавање избора закљученог у Скупштини Републике Србије под покровитељством председника Парламента током међустраначког дијалога.

Решење о именовању чланова Радне групе, у складу са овом одлуком, донеће министар државне управе и локалне самоуправе у року од 15 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

 

Влада Србије сагласила се да Републичка дирекција за робне резерве изврши интервентну продају брашна Т- 500 произвођачима хлеба чија је производња угрожена због пораста цене пшенице и брашна на домаћем и светском тржишту, која је на десетогодишњем максимуму.

Дирекција ће расписати јавни оглас за робну размену 30.000 тона меркантилне пшенице за брашно тог типа, а испорука добијеног брашна произвођачима хлеба, спроводиће се на основу спискова које ће сачинити Министарство трговине, туризма и телекомуникација по цени од 30 динара по килограму без ПДВ, односно 33 динара по килограму са ПДВ.

 

На данашњој седници донета је одлука о оснивању научно-образовног центра „Рас“ како би се искористили културно-историјски потенцијали овог дела Србије и планине Голије једне од најлепших и најшумовитијих планина Србије, а која се протеже на територији општина Ивањице, Новог Пазара, Сјенице и Краљева. Научно-образовни центар „Рас“ биће позициониран у центру Голије, на месту укрштања тих путева, и биће покретач развоја ове планине, нарочити са аспекта туризма (планинског, конгресног, спортског и еко-туризма) и производње здраве хране.