Јачање независних институција кроз промену закона

Јачање независних институција кроз промену закона

27/10/2021 Off By BERB

Фото: МДУЛС/Сања Кнежевић

 

„Унапређењем правног оквира којим се дефинише рад Заштитника грађана и уређује слободан приступ информацијама од јавног значаја, унапређујемо одговорност и транспарентност рада државне управе, али и јачамо независност ове две важне институције“, истакла је министарка државне управе и локалне самоуправе Марија Обрадовић у Народној скупштини, на почетку заједничког начелног претреса о предлозима закона о Заштитнику грађана и о изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

 

 

 

Она је, образлажући предлоге закона народним посланицима, поручила да се пред њима налазе законска решења на којима је Министарство државне управе и локалне самоуправе започело рад пре пуних пет година и који у себи садрже бројна мишљења, препоруке и ставове како грађана, тако и заинтересованих организација цивилног друштва, експерата ОЕЦД/ЕУ СИГМА, као и самих институција Заштитника грађана и Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, који су активно учествовали у изради ових законских решења.

Обрадовић је навела да се Министарство приликом израде оба предлога закона руководило Венецијанским принципима заштите и унапређења институције омбудсмана, Конвенцијом Савета Европе о приступу званичним документима – Tromso конвенцијом, Начелима јавне управе Европске комисије, као и примедбама и предлозима који су се појавили у досадашњој пракси.

„Значајно унапређујемо независност Заштитника грађана кроз јачање његових надлежности у погледу самосталног постављања својих заменика и уређивања стручне службе. Посебну новину представља и то што ће се и Заштитник и Повереник бирати након јавног позива, који расписује председник Народне скупштине, уз обавезу надлежног скупштинског одбора да са кандидатима, пре утврђивања предлога за избор, обави јавни разговор и омогући им изношење ставова о улози и начину остваривања дужности обе институције. Такође, мандат на који ће се бирати и Заштитник и Повереник продужава се новим законским одредбама на период од осам година, али без могућности реизбора“, истакла је Обрадовић.

Говорећи о новинама које доноси Закон о Заштитнику грађана, она је навела да ће ова институција Предлогом закона добити нова овлашћења, кроз поверавање послова Националног независног механизма за праћење спровођења Конвенције о правима особа са инвалидитетом, послова Националног известиоца у области трговине људима, уз раније већ поверене послове Националног механизма за превенцију тортуре. Такође, Предлогом закона омогућава се буџетско-финансијска независност Заштитника грађана, односно, уводи се начело забране смањења буџетских средстава, осим ако се средства смањују и другим буџетским корисницима, како би се осигурало делотворно и ефикасно остваривање његове функције, навела је министарка државе управе и локалне самоуправе. Новину представља и уређивање поступка пред Заштитником грађана, увођењем скраћеног и испитног поступка и прописивањем рокова за поступање по притужбама грађана.

Предлог закона о изменама и допунама Закона о приступу информацијама од јавног значаја унапређује транспарентност и повећава број информација које треба да садржи информатор о раду, успоставља јединствени информациони систем који води и одржава Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности и спречава злоупотребу права тражилаца информација који покрећу прекршајне поступке без претходног подношења жалби Поверенику.

„Изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја промовишемо приступ информацијама на проактивној основи, подаци из информатора о раду ажурираће се у року од 30 дана и садржаће информације за које постоји највеће интересовање јавности. Проширује се круг лица и органа власти на које се Предлог закона односи, а који укључује нове категорије као што су јавна предузећа, јавни бележници и извршитељи, установе и организације и друга правна лица које оснива Република Србија, АП или јединице локалне самоуправе, укључујући и градске општине, али и други органи власти на које се Закон до сада није односио. Такође, Поверенику се сада даје оперативније овлашћење да изрекне санкције због неизвршења његових одлука, као и да подноси захтеве за покретање одговарајућих прекршајних поступака“, закључила је Обрадовић.

Народна скупштина започела је данас заједнички начелни претрес о предлозима закона о  Заштитнику грађана и о изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, а министарка државне управе и локалне самоуправе позвала је народне посланике да, у Дану за гласање, усвоје предложена законска решења.