Влада Србије донирала Северној Македонији 40 хиљада вакцина

Влада Србије донирала Северној Македонији 40 хиљада вакцина

02/04/2021 Off By BERB

Влада Републике Србије усвојила је на јучерашњој седници Предлог закона о регистру административних поступака. Успостављањем Регистра као јавно доступне електронске базе свих административних поступака које, на захтев привредних субјеката и грађана спроводи јавна управа, има за циљ да поједностави остваривање права и извршење обавеза регулисаним субјектима, односно да смањи административно оптерећење привреди и грађанима. Успостављањем овог регистра оствариће се ефикаснији рад јавне управе, с обзиром на то да ће се обезбедити једнообразност у поступању, а грађани и привредници ће у сваком тренутку имати увид у документацију, обрасце, износе такси и накнаде.

 

Чланови владе усвојили су Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, чији је циљ да се поједностави поступак утврђивања пореске обавезе за обвезнике који остварују приходе по основу рада на које се порез плаћа самоопорезивањем, као и смањење трошкова администрирања пореске обавезе. Кључном изменом утврђује се висина нормираних трошкова по основу прихода од ауторских и сродних права и уговорене накнаде за извршен рад на које се порез плаћа самоопорезивањем. Пореска пријава се подноси у року од 30 дана од истека квартала у коме су приходи остварени.

 

Уведеним изменама, по основу уговорене накнаде од ауторских и сродних права и уговорене накнаде за извршени рад, на које се порез плаћа самоопорезивањем, а који су остварени у периоду почев од 1. јануара 2015. године закључно са 30. септембром 2021. године, порез се утврђује решењем пореског органа уколико није:

  • наступила застарелост утврђивања пореске обавезе
  • правоснажно окончан поступак утврђивања пореске обавезе
  • пре ступања на снагу овог закона плаћена пореска обавеза.

 

Новим законским решењем не плаћа се порез на доходак грађана на наведене приходе остварене у календарској години у висини до 384.000 динара годишње, а део прихода који је изнад тог износа умањује се за нормиране трошкове од 43 одсто од остварених прихода. Пореска обавеза по основу наведених прихода плаћа се на 120 једнаких месечних износа. Одредбе закона примењиваће се од 1. октобра 2021. године, осим одредбе која се односи на приходе остварене у периоду почев од 1. јануара 2015. године закључно са 30. септембром 2021. године на које се порез плаћа самоопорезивањем, која ће се примењивати од дана ступања на снагу закона.

 

Влада Србије усвојила је Предлог закона о допуни Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, којим се прецизира утврђивање и плаћање доприноса за обавезно социјално осигурање по основу уговорене накнаде која је остварена у периоду од 1. јануара 2015. године до 30. септембра 2021. године, од лица које приликом исплате накнаде није обвезник обрачунавања и плаћања доприноса. Доприноси се утврђују решењем пореског органа и плаћају сагласно одредбама закона којим се уређује порез на доходак грађана, а које одредбе се односе на порески третман уговорене накнаде остварене у периоду почев од 1. јануара 2015. године закључно са 30. септембром 2021. године на коју се порез плаћа самоопорезивањем.

 

На седници је усвојен Предлог закона о изменама Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама којим се усаглашавају рокови предвиђени Предлогом закона о електронском фактурисању.

 

Усвојеним Предлогом закона о потврђивању Споразума о подстицању инвестиција између Владе Републике Србије и Владе Сједињених Америчких Држава додатно се подстиче економска сарадња две земље кроз проширење понуде финансијских инструмената Међународне развојне корпорације (ДФЦ) за развој привреде Србије. Република Србија је прва држава у региону, и међу првима у свету која је склопила такву врсту споразума.  Проширење понуде финансијских инструмената ДФЦ у Србији представља јасан показатељ страним инвеститорима да Република Србија наставља да буде главни покретач економског развоја у региону и сигурна земља како за стране, тако и за домаће инвестиције.

 

Чланови владе усвојили су Предлог закона о предметима од драгоцених метала којим се уређује спровођење надзора и одржавање прописаних услова код произвођача, увозника и заступника ових предмета.

 

Влада Републике Србије донела је одлуку да Северној Македонији упути донацију од 40.000 доза вакцине Sputnjik V, како би се грађанима те земље помогло у борби против пандемије Ковид- 19.

 

Фото: Влада Србије