Rejting agencija Fitch Ratings povećala rejting Republike Srbije

Rejting agencija Fitch Ratings povećala rejting Republike Srbije

16/12/2017 Off By
Ministarstvo finansija saopštilo je da je Agencija za ocenu kreditnog rejtinga „Fitch Ratings“ povećala je kreditni rejting Republike Srbije na nivo ‘BB’ sa nivoa ‘BB-‘, uz stabilne izglede za unapređenje kreditnog rejtinga.

 

Povećanje ocene kreditnog rejtinga Republike Srbije agencije Fitch Ratings odraz je unapređenja javnih finansija, koje podržava i fiskalni rezultat. Fitch očekuje da će Vlada Srbije nastaviti sa sprovođenjem programa fiskalne konsolidacije i strukturnih reformi i u periodu od 2018. do 2019. godine.

Agencija ističe da je odnos javnog duga i BDP poboljšan i stabilan. Nakon značajnog pada u 2017. godini na 63,6% BDP, Fitch očekuje dalji pad na 62,1% BDP u 2018. godini i na 60,6% BDP u 2019. godini.

Osnovni pokretači pozitivnog trenda su fiskalna konsolidacija koja će dovesti do daljeg smanjenja odnosa javnog duga i BDP, kontinuirano smanjenje neto spoljne zaduženosti i stabilan priliv stranih direktnih investicija.

Agencija takođe smatra da će otvaranje novih poglavlja u pregovorima za pristupanje Evropskoj uniji i uspešan završetak aranžmana iz predostrožnosti, kao i dalja saradnja sa Međunarodnim monetarnim fondom biti važni činioci za dalje unapređenje kreditnog rejtinga Republike Srbije.

Agencija takođe ističe da će deficit tekućeg računa (procenjen na prosečnih 4,3% BDP u periodu od 2017 do 2019. godine) u potpunosti biti pokriven neto stranim investicijama.(Press MF)♦