Podgorički Dan: Peconijeva firma „Mo­nus” (ne) legalno prebacila 24,7 tona cigareta u Egipat!

Podgorički Dan: Peconijeva firma „Mo­nus” (ne) legalno prebacila 24,7 tona cigareta u Egipat!

13/05/2017 Off By
FIRMA „Mo­nus”, iza ko­je sto­ji kon­tr­o­ve­r­zni be­o­grad­ski bi­zni­smen Pre­drag Ran­ko­vić Pe­co­ni, pre­ko Cr­ne Go­re to­kom pro­šle go­di­ne pre­ba­ci­la je 24,7 to­na ci­ga­re­ta u Egi­pat. Iako bi po­slo­va­nje fir­me ovog taj­ku­na sa egi­pat­skim kom­pa­ni­ja­ma tre­ba­lo da iza­zi­va po­ve­ća­nu pa­žnju dr­žav­nih or­ga­na, vrh cr­no­gor­ske vla­sti omo­gu­ćio je Ran­ko­vi­će­vom pred­u­ze­ću da ne­sme­ta­mo iz­vo­zi na egi­pat­sko tr­ži­šte.

In­for­ma­ci­je o iz­vo­zu du­va­na ko­je je oba­vi­la fir­ma „Mo­nus” iz Be­o­gra­da sa­dr­ži do­ku­men­ta­ci­ja Upra­ve ca­ri­na Cr­ne Go­re, do ko­je je do­šao „Dan”. Pre­ma pri­ja­va­ma ukr­ca­ja, fir­ma „Mo­nus” je u če­ti­ri na­vra­ta to­kom pro­šle go­di­ne iz­vo­zi­la ci­ga­re­te pre­ko Lu­ke Bar u Egi­pat. Sva­ka po­šilj­ka bi­la je iz­me­đu šest i se­dam to­na ci­ga­re­ta, i ukup­no, pre­ma ca­rin­skim po­da­ci­ma, „Mo­nus” je u Egi­pat pre­ba­cio 24,7 to­na ci­ga­re­ta.

In­te­re­sant­no je da pri­ja­va ukr­ca­ja ne sa­dr­ži na­ziv bren­da ci­ga­re­ta ko­je je be­o­grad­ska fir­ma u če­ti­ri na­vra­ta is­po­ru­či­la part­ne­ri­ma u Alek­san­dri­ji.
Srp­ski me­di­ji pi­sa­li su pri­je ne­ko­li­ko go­di­na da je Po­re­ska upra­va te ze­mlje evi­den­ti­ra­la dug od 2,5 mi­li­jar­di di­na­ra ko­ji pro­iz­vo­đač ci­ga­re­ta „Mo­nus” ni­je iz­mi­rio. Po­ja­šnje­no je da je pred­u­ze­će „Mo­nus” ofi­ci­jel­no u vla­sni­štvu fir­me To­ba­ko im­puls, či­ji je zva­nič­ni vla­snik iz­vje­sni De­jan Stan­ko­vić iz Be­o­gra­da. In­for­ma­ci­je ko­je su ob­ja­vlji­va­li po­je­di­ni be­o­grad­ski me­di­ji, me­đu­tim, uka­zu­ju da je pra­vi vla­snik ove fir­me Pre­drag Ran­ko­vić Pe­co­ni.
Za nje­ga se pri­ča da je bli­zak i srp­skom pre­mi­je­ru i no­vo­i­za­bra­nom pred­sjed­ni­ku Alek­san­dru Vu­či­ću.
U emi­si­ji te­le­vi­zi­je „He­pi” Vu­čić je ne­dav­no po­hval­no go­vo­rio o ovom bi­zni­sme­nu. Re­kao je da se du­že po­zna­je sa Ran­ko­vi­ćem, kao i da se ra­du­je nje­go­vim po­slov­nim us­pje­si­ma.
Dnev­ni list „Ku­rir” je 2014. go­di­ne obje­lo­da­nio da je od 1998. do 2003. go­di­ne iz Sr­bi­je ile­gal­no ci­ga­re­te iz­no­si­lo iz­me­đu 100 i 200 ka­mi­o­na za po­tre­be Ran­ko­vi­će­ve fir­me, na če­mu je Pe­co­ni na­vod­no za­ra­dio oko 100 mi­li­o­na eura. Ci­ga­re­te su, pre­ma tim na­vo­di­ma, iz fa­bri­ke „Ma­ke­do­ni­ja to­ba­ko“ šver­co­va­ne pre­ko gra­nič­nih pre­la­za Ta­ba­nov­ci u Ma­ke­do­ni­ji i Pre­še­vo u Sr­bi­ji. Po­sle pre­la­ska gra­ni­ce, u me­đu­zo­ni, na ka­mi­o­ni­ma su mi­je­nja­ne ta­bli­ce. Ni­je po­zna­to da li su ovi na­vo­di pri­vu­kli pa­žnju ta­mo­šnjih is­tra­žnih or­ga­na.
Na­ve­de­no je da su uz la­žne pa­pi­re ko­ji su pri­ka­zi­va­li da se u ka­mi­o­ni­ma na­la­zi pi­ri­nač, a uz po­moć ve­za na srp­skoj gra­ni­ci, ula­zi­li u Sr­bi­ju. Oda­tle su ci­ga­re­te do­sta­vlja­ne kup­ci­ma u Sr­bi­ji ili pre­ba­ci­va­ne u ma­ga­cin u Ze­mu­nu. Adre­sa fir­me „Mo­nus” na­la­zi se u Ze­mu­nu.
Pre­drag Ran­ko­vić Pe­co­ni je, ina­če, vla­snik te­le­vi­zi­je „He­pi”. Be­o­grad­ski me­di­ji pre­ni­je­li su da je Ran­ković vla­snik „In­ve­ja“ iz Ze­mu­na, u okvi­ru ko­je po­slu­je ukup­no de­set raz­li­či­tih fir­mi. To su kon­di­tor­ska in­du­stri­ja „Me­de­la“ iz Vr­ba­sa, fa­bri­ka ulja i bilj­nih ma­sti „Vi­tal“ iz Vr­ba­sa, fa­bri­ka špo­re­ta i pe­ći na čvr­sto go­ri­vo „Mi­lan Bla­go­je­vić“ iz Sme­de­re­va, in­du­stri­ja pi­ća „Ru­bin“ iz Kru­šev­ca, fa­bri­ka de­ter­dže­na­ta „Al­bus“ iz No­vog Sa­da, mlin­ska in­du­stri­ja „Ra­tar“ iz Pan­če­va, ali i „Lu­ka Du­nav“ iz Pan­če­va, „Pe­kar­ska in­du­stri­ja“ iz Pan­če­va i fa­bri­ka ulja i bilj­nih ma­sti „Sun­ce“ iz Som­bo­ra.
List „Ku­rir” je još 2014. go­di­ne ob­ja­vio da je i fa­bri­ka du­va­na „Mo­nus“ iz Ze­mu­na, ta­ko­đe, dio Ran­ko­vi­će­ve po­slov­ne gru­pa­ci­je.
Sre­di­nom mar­ta ove go­di­ne do­šlo je do puc­nja­ve u ho­te­lu „Prag” u Be­o­gra­du, u ko­joj je ra­njen Pre­drag Ran­ko­vić Pe­co­ni, ali, ka­ko je ka­sni­je sa­op­šte­no, on ni­je bio ži­vot­no ugro­žen.
Pre­ma po­da­ci­ma iz zva­nič­nih do­ku­me­na­ta Upra­ve ca­ri­na Cr­ne Go­re, part­ne­ri Ran­ko­vi­će­ve fir­me u „du­van­skom bi­zni­su” su iz Ka­i­ra. U pi­ta­nju su fir­me „Mi­sr fo­rejn trejd” i „Idžipt air for tu­ri­zam”, a obje se na­la­ze u Ka­i­ru. O nji­ma na in­ter­ne­tu ne­ma pu­no po­da­ta­ka.
Ci­ga­re­te su do Alek­san­dri­je tran­spor­to­va­ne bro­do­vi­ma – Bjorg, ko­ji plo­vi pod za­sta­vom Bar­bu­de, i Kon­tor, ko­ji plo­vi pod za­sta­vom Mar­šal­skih ostr­va. (Dan,cg)♦