Saopštenje Narodne banke Srbije: kao supervizor NBS sprovodi neophodnu kontrolu bana

Saopštenje Narodne banke Srbije: kao supervizor NBS sprovodi neophodnu kontrolu bana

17/03/2017 Off By

 

Ukoliko se kontrolom identifikuju slabosti u načinu sprovođenja mera sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, Narodna banka Srbije preduzima korektivne mere prema bankama i određene sankcije u skladu sa regulativom, a u slučajevima kada postoje elementi sumnje sa stanovišta pranja novca i/ili finansiranja terorizma Narodna banka Srbije o tome obaveštava nadležne organe

POVODOM neodmerenih izjava kojima se neopravdano ugrožava uspostavljeno poverenje javnosti u funkcionisanje finansijskog sistema Republike Srbije, a imajući u vidu odgovornost NBS u očuvanju finansijske stabilnosti, kao i postignute rezultate od 2012. godine, dužni smo da istaknemo da je Narodna banka Srbije, uvek postupajući u granicama svojih ovlašćenja, u oblasti nadzora sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma pružala svu neophodnu pomoć i potrebne informacije nadležnim državnim organima.
S ciljem sprečavanja unošenja “prljavog novca” u legalne finansijske tokove i prikrivanja veze između novca i kriminalne aktivnosti, u prethodnom periodu je unapređen regulatorni okvir, i doneto više propisa, među kojima je i Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.
Narodna banka Srbije kao supervizor sprovodi kontrolu banaka. Ukoliko se kontrolom identifikuju slabosti u načinu sprovođenja mera sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, Narodna banka Srbije preduzima korektivne mere prema bankama i određene sankcije u skladu sa regulativom, a u slučajevima kada postoje elementi sumnje sa stanovišta pranja novca i/ili finansiranja terorizma Narodna banka Srbije o tome obaveštava nadležne organe.
Takođe ukazujemo javnosti na mogućnost da sve slučajeve, ukoliko već nisu procesuirani od strane državnih organa, prijave nadležnim državnim organima.
Narodna banka Srbije je u prethodnom periodu adekvatno pratila i ograničavala transakcije banaka sa matičnim bankarskim grupacijama u cilju preventivnog delovanja, a radi sprečavanja nastanka rizika ili prelivanja rizika na domaće bankarsko tržište, istovremeno obezbeđujući zaštitu svih deponenata i korisnika finansijskih usluga. Posebno ističemo da je rad poslovnih banaka u Srbiji strogo regulisan, najčešće rigoroznije nego što je to slučaj na tržištima njihovih matičnih banaka. Napominjemo i da Narodna banka na dnevnoj osnovi prati odnose banaka sa maticom i odgovorno tvrdi da nema odliva kapitala po bilo kojoj osnovi. NBS je u prethodnim godinama, od dolaska guvernera Jorgovanke Tabaković na to mesto, vratila poverenje u domaću valutu kroz održavanje stabilnog kursa, očuvala nisku i stabilnu inflaciju, dok se štednja stanovništva povećala skoro tri puta u odnosu na 2012. godinu, što dokazuje postignuto poverenje građana u naš bankarski sistem, a samim tim i u mere i odluke NBS koje tome doprinose.
Radi pravilnog informisanja javnosti dužni smo da ukažemo i na sledeće činjenice:
– dobit bankarskog sektora, odnosno dela bankarskog sektora koji je u stranom vlasništvu, za prethodnih nekoliko godina ni u jednom trenutku nije iznosila oko 400 miliona evra godišnje. Kao rezultat ostvarene makroekonomske stabilizacije i oporavka aktivnosti bankarski sektor je prethodnu 2016. godinu završio sa dobiti od oko 170 miliona EUR. Prethodnih godina ta dobit je bila i znatno manja.
– Zahvaljujući primetnom smanjenju oslanjanja banaka na izvore finansiranja od matica, i dodatnom smanjenju troškova finansiranja banaka – prema poslednjim podacima, kamatne stope po kojima pretežno strane banke od povezanih lica uzimaju sredstva u poslednjem periodu su se kretale u rasponu 1,62% do 1,8%. Ukupni troškovi bankarskog sektora po kreditima i drugim troškovima finansiranja od matičnih banka se mere desetinama, a ne stotinama miliona evra, te konstatacija kojom se implicira da je “skrivena dobit” banaka koju banke iznesu maticama oko 800 miliona evra ni u jednom hipotetičkom scenariju ne može biti tačna.
Za očuvanje finansijske stabilnosti neophodno je odgovorno postupanje svih. Neistinite, a posebno zlonamerne informacije štete svima, a posledice trpe građani. Kao i do sada, Narodna banka Srbije će nastaviti da obavlja svoju kontrolnu funkciju, a svaka utvrđena nepravilnost će biti praćena adekvatnim merama u skladu sa zakonom i drugim propisima.(Press NBS)