Saopštenje NBS: Banke su dužne da čuvaju lične podatke klijenata

Saopštenje NBS: Banke su dužne da čuvaju lične podatke klijenata

29/07/2016 Off By

 

Banka je dužna da se u svom poslovanju pridržava obaveze čuvanja bankarske tajne i nakon prestanka radnog odnosa ili drugog statusa zaposlenih, akcionara i drugih navedenih lica, po osnovu kog su ostvarili pristup podacima koji se smatraju bankarskom tajnom


POVODOM informacija u medijima o nepropisnom rukovanju ličnim podacima klijenata određene banke, Narodna banka Srbije napominje da su banke dužne da se u svom poslovanju pridržavaju obaveze čuvanja bankarske tajne i da sa ličnim podacima klijenata postupaju u skladu sa zakonom.

Banka i članovi njenih organa, akcionari i zaposleni u banci, kao i spoljni revizor banke i druga lica koja zbog prirode posla koji obavljaju, imaju pristup podacima koji predstavljaju bankarsku tajnu, ne mogu te podatke saopštavati trećim licima, ni koristiti ih protivno interesu banke i njenih klijenata, niti mogu trećim licima omogućiti pristup tim podacima.

Pri tome, obaveza čuvanja bankarske tajne ne prestaje ni posle prestanka statusa po osnovu kog su ostvarili pristup podacima iz tog stava.

Banka može podatke o klijentu koji se smatraju bankarskom tajnom saopštiti trećim licima, samo uz pismeno odobrenje tog klijenta, osim ako ovim ili drugim zakonom nije drukčije propisano. Takođe, ukazujemo da je banka dužna da prikuplja i obrađuje podatke o klijentu – fizičkom licu i u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Imajući u vidu navedeno, banka je dužna da se u svom poslovanju pridržava obaveze čuvanja bankarske tajne i nakon prestanka radnog odnosa ili drugog statusa zaposlenih, akcionara i drugih navedenih lica, po osnovu kog su ostvarili pristup podacima koji se smatraju bankarskom tajnom.

Napominjemo da Zakon o bankama uređuje tajnost podataka,odnosno bankarsku tajnu,te se u tom smislu, bankarskom tajnom smatraju:

PODACI koji su poznati banci a odnose se na lične podatke, finansijsko stanje i transakcije, kao i na vlasništvo ili poslovne veze klijenata te ili druge banke,

PODACI o stanju i prometu na individualnim depozitnim računima, kao i

DRUGI podaci do kojih banka dođe u poslovanju s klijentima.

Nezavisno od građansko-pravne, odnosno krivično-pravne zaštite poslovne tajne u skladu sa drugim propisima, ukazujemo da Narodna banka Srbije vrši kontrolu boniteta i zakonitosti poslovanja banke, i kontroliše pravilnu primenu svih odredaba Zakona o bankama, uključujući i odredbe koje uređuju bankarsku tajnu. Polazeći od navedenog, ako u postupku posredne, odnosno neposredne kontrole utvrdi postupanje banke suprotno odredbama Zakona o bankama i drugih propisa, Narodna banka Srbije može da izrekne neku od korektivnih i prinudnih mera propisanih tim zakonom.

Imajući u vidu da je bankarska tajna vrsta poslovne tajne, ukazujemo da je odavanje poslovne tajne propisano Krivičnim zakonikom kao posebno krivično delo i to u grupi krivičnih dela protiv privrede, za čiji osnovni oblik je propisana kazna zatvora u rasponu od šest meseci do pet godina.♦