После 18 година усвојен нови Закон о безбедности и здрављу на раду

После 18 година усвојен нови Закон о безбедности и здрављу на раду

29/04/2023 Off By BERB

Народни посланици су синоћ, 28. априла, на Међународни дан безбедности и здравља на раду, после 18 година, усвојили нови Закон о безбедности и здрављу на раду, који у систем заштите права радника уводи низ новина и који је у потпуности усаглашен са европским стандардима.

 

Увођењем нових мера и обавеза за послодавце, нови Закон унапредиће постојећи систем безбедности и здравља на раду са циљем спречавања повреда на раду, професионалних болести и болести у вези са радом. Неке од новина које усвојени закон доноси јесу већа заштита здравља запослених прописивањем обавезе послодавца да запосленог на његов захтев упути на лекарски преглед који одговара ризицима на радном месту у редовним интервалима, а трошкови лекарских прегледа падају на терет послодавца. Затим, периодичне обуке за безбедан и здрав рад запосленог, који ради на радном месту са повећаним ризиком, као и руководилаца, најкасније у року од једне године од дана претходне обуке. Такође, нове законске мере прописују уређивање превентивних мера за високоризичне послове прописивањем обавезе послодавцу да утврди начин за издавање дозволе за рад коју је дужан да обезбеди приликом извођења радова на висини, у дубини, у простору са потенцијално експлозивним атмосферама, итд. Подизање нивоа компетенције стручњака за безбедност и здравље на раду, као и лиценцирање свих физичких лица који обављају послове безбедности и здравља на раду једна је од значајнијих мера новог Закона. Како би се обезбедила ефикаснија примена Закона мења се начин вршења надзора како би се уједначило поступање инспектора рада и повећање овлашћења инспекције када је у питању делатност грађевинарства. Значајна новина је и прописивање обавеза инспектора рада да забрани рад на градилишту када утврди да су непосредно угрожени безбедност и здравље запосленог. Забрана рада изриче се инвеститору за цело градилиште и траје док трају околности које доводе до угрожавања безбедности и здравља запосленог, а најмање 3, односно 15 или 30 дана у зависности колико пута су утврђене околности које доводе до угрожавања безбедности и здравља на раду на градилишту, када утврди да су непосредно угрожени безбедност и здравље запосленог.

Новим законом пооштрена је казнена политика, односно максималне новчане казне су удвостручене и прописана су 73 различита прекршаја због повреда закона.

Боља законска решења обезбедиће стварање услова за безбеднију и здравију радну средину која омогућава запосленима да продуктивно раде до одласка у пензију, допринеће повећању продуктивности на радном месту, подстаћи економски раст, запошљавање и побољшање функционисања тржишта рада.