Безбеднија употреба дуванских производа

Безбеднија употреба дуванских производа

15/08/2022 Off By BERB

Произвођачи и увозници дуванских производа имају законску обавезу да од 1. јануара 2023. године испуне два нова захтева предвиђена Правилником о утврђивању листе српских стандарда из области опште безбедности производа.

У складу са захтевима за безбедност од пожара који се односе на цигарете, дувански производи ће, пре пласмана на тржише Републике Србије, морати да испуне стандарде SRPS EN ISO 12863:2018 (Стандардна метода испитивања за оцењивање могућности паљења цигарета) и SRPS EN 16156:2018 ( Цигарете – Оцењивање могућности паљења – Захтеви за безбедност).
Произвођачи и увозници дуванских производа на које се предметни стандарди односе, на тржиште могу ставити само цигарете са смањеном могућношћу паљења, односно, цигарете које се саме угасе ако се активно не повлачи дим пре него што изгоре целом дужином.
Правилник о утврђивању листе српских стандарда из области опште безбедности производа иновиран 2021. године, први пут обухвата стандарде који се односе на папир за цигарете.
Измена захтева за произвођаче и увознике дуванских производа потврђује примену референтне листе хармонизованих европских стандарда из области опште безбедности производа садржане у Правилнику, као и примену референтне листе одговарајућих хармонизованих стандарда Европске комисије објављене у службеном листу Европске уније 2020. године.
Све информације о систему инфраструкуре квалитета, односно техничким захтевима које производи треба да задовоље приликом пласмана на тржиште Рeпублике Србије налазе се на порталу ТЕХНИС Сектора за квалитет и безбедност производа Министарства привреде на линку https://tehnis.privreda.gov.rs/vesti.html.