Reagovanje Zorane Mihajlović: ” Amfilohije neće voditi državnu politiku Srbije”

Reagovanje Zorane Mihajlović: ” Amfilohije neće voditi državnu politiku Srbije”

08/01/2018 Off By

 

Mi­tro­po­lit cr­no­gor­sko-pri­mor­ski Am­fi­lo­hi­je sa­op­štio je da se bo­ji da po­li­ti­ka pred­sed­ni­ka Sr­bi­je Alek­san­dra Vu­či­ća vo­di iz­da­ji Sr­bi­je i Ko­so­va. On je u bo­žić­nom in­ter­vjuu za TV No­vi na­veo da je zbog ne­po­ve­re­nja i kom­bi­na­ci­ja ko­je se pra­ve na­pi­san Apel za od­bra­nu Ko­so­va i Me­to­hi­je, u ko­jem je mi­tro­po­lit je­dan od pot­pi­sni­ka, a ko­ji je sa­mo na­sta­vak ra­ni­jeg do­ku­men­ta iz 80-ih go­di­na ka­da je za­pa­lje­na Peć­ka pa­tri­jar­ši­ja, što se ka­sni­je pre­o­bra­zi­lo u pa­lje­nje Ko­so­va.
On je ob­ja­snio da je to na­sta­vak sta­va ko­ji tra­je od ka­da po­sto­ji Ko­so­vo, jer je cr­kva na nje­mu osta­la i ka­da su po­be­gli oni ko­ji su stva­ra­li auto­nom­nu po­kra­ji­nu i ko­ji su iz­da­li Ko­so­vo.
– Sa­dr­žaj ape­la je pod­set­nik za one ko­je je sa­da do­pa­la pri­li­ka da vla­da­ju Sr­bi­jom da se ne od­rek­nu se­be. Već od 1998. i 1999., vre­me­na bom­bar­do­va­nja, zna se ka­kav je stav tih, ko­ji su na­ši glav­ni pri­ja­te­lji, ame­rič­kog NA­TO pak­ta i Ame­ri­ke, i pre­ma Cr­noj Go­ri i pre­ma Sr­bi­ji. Zna se nji­hov stav i šta oni oče­ku­ju. Uspe­li su od vla­sti u Cr­noj Go­ri da do­bi­ju da se ona od­rek­ne iz­vor­ne Cr­ne Go­re . To sa­da tra­že i od Sr­bi­je i Vu­či­ća.

-Pitanje Kosova ne treba da bude pitanje oko koga će nas bilo ko, pa i mitropolit Amfilohije, deliti na “izdajnike” i “patriote”, već pitanje oko koga svi treba da se okupimo kako bismo pronašli najbolje rešenje za naše građane i budućnost Srbije”, izjavila je potpredsednica Vlade Srbije Zorana Mihajlović, reagujući na izjavu mitroploita Amfilohija.

Ona je dodala da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić “poslednji čovek u Srbiji kome se može reći da ne vodi račina o Kosovu i našim građanima koji tamo žive.”
-Samo što za razliku od nekih drugih koji su lupanjem u grudi patriotske koristili Kosovo za dobijanje političkih poena, ali i za sticanje velikog novca, dok je sve više Srba napuštalo Kosovo, Vučić konkretno pomaže opstanak i bezbednost naših građana. A najbolji rezultat je da se najviše dece u Srbiji upravo rađa na Kosovu i da nije bilo nijednog etnički motivisanog ubistva naših građana”, kaže Mihajlovićeva.
Potpredsednica Vlade očekuje da će, kako se unutrašnji dijalog bude bližio kraju, tako i pojačavati napadi nacionalista na Vučića.
-Predsednik Vučić ima veliku podršku građana za evropsku politiku i politiku mira i regionalne saradnje koju sprovodi i od nje neće odustati. Predsednik se, kako je već nekoliko puta rekao, neće mešati u crkvene stvari, kao što ni mitropolit Amfilohije neće voditi državnu politiku Srbije”, kaže potpredsednica Mihajlović.(Press MGSI)♦