Crveni krst Srbije: kako uključiti starije u društveni život

Crveni krst Srbije: kako uključiti starije u društveni život

21/12/2017 Off By

 

U Crvenom krstu Srbije održana je Konferencija pod nazivom “Socijalna inkluzija starijih-faktor razvoja društva” . Konferencija je deo regionalnog projekta “INICIJATIVA ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE STARIJIH OSOBA” koji se realizuje u pet zemalja Zapadnog Balkana, a kojim koordinira Crveni krst Srbije.

Projekat je finansiran od strane Evropske unije, Austrijske agencije za razvoj i Austrijskog Crvenog krsta. Partneri u projektu su Albanska asocijacija gerijatara i gerontologa iz Albanije, NVO Osmijeh iz Bosne i Hercegovine, Crveni krst Makedonije i NVO Humanost iz Makedonije i Crveni krst Crne Gore.
Deo ovog projekta je i mreža HumanaS koja je nastala 2004. godine, a kojom koordinira Crveni krst Srbije. Mreža se pre svega zalaže za poboljšanje kvaliteta života starijih osoba u Republici Srbiji.

Danas je 901 milion osoba starije od 60 godina, procena je da će do 2050. godine broj starijih od 60 premašiti dve milijarde. U Srbiji 24,4 posto populacije je starije od 60 godina, a 17,4 poisto starije od 65, procene pokazuju da će do 2050. godine broj starijih od 60 godina iznositi 32,3 posto, to će predstavljati više od trećine populacije.
Sa povećanjem broja starijih u populaciji raste i rizik od socijalne izolacije starijih žena i muškaraca. Iz tih razloga partneri na projektu “INICIJATIVA ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE STARIJIH OSOBA” su se opredelili za pristup koji će sa jedne strane ojačati i motivisati starije da budu aktivni članovi zajednice i preuzmu inicijativu u rešavanju problema koji se njih tiču, a sa druge strane podsticati društvo na uključivanje starijih u proces donošenja odluka i dizajniranje usluga namenjenih upravo starijim osobama. Sve te aktivnosti mogu da se ostvare kroz jačanje partnerstva pre svega sa članovima mreže HumanaS, ali i sa drugim institucijama.
Tokom dvogodišnje realizacije projekata postignuti su ciljevi ne samo na nacionalnom nivou već i na regionalnom nivou. Kroz aktivnosti na nacionalnom nivou mreže su postale još vidljivije i uključene su u različite aktivnosti tako da se na starenje ne gleda samo kao na problem, već i kao na izazov i komponentu razvoja društva. Uspešno su ojačana postojeća partnerstva i oformljena nova.
Drugi cilj projekta je promena slike o starenju i starosti: partneri nastoje da zajednički govore o starijima kao heterogenoj grupi koja doprinosi razvoju društva i međugeneracijskoj solidarnosti, ali i da kroz volonterske i profesionalne aktivnosti pomognu onim starijim ženama i muškarcima koji su nemoćni i u stanju potrebe. Projekat ima još jedan važan segment, a to su mikrograntovi, kroz koje je dosegnuto 60 organizacija civilnog društva u regionu, a koje će u narednih deset meseci razvijati programe namenjene starijim osobama, čime će se doprineti poboljšanju kvaliteta života starijih u različitim sredinama.
Još jedan važan segment projekta tiče se istraživanja u svih pet zemalja iz kojih će proisteći publikacije i preporuke za donosioce odluka.♦