Saopštenje NBS: problematični krediti u padu!

Saopštenje NBS: problematični krediti u padu!

10/02/2017 Off By
Problematični krediti u bankarskom sektoru Republike Srbije trenutno se nalaze na najnižem nivou u poslednje gotovo četiri godine. Navedeno potvrđuje da Strategija za rešavanje problematičnih kredita i relevantni akcioni planovi daju rezultate.

 

– Prema preliminarnim podacima Narodne banke Srbije, učešće problematičnih kredita u ukupnim kreditima na kraju decembra 2016. godine iznosi 17,03 posto, što predstavlja pad u odnosu na kraj 2015. godine za 4,5 procentnih poena.
Narodna banka Srbije je tokom 2016. godine u potpunosti realizovala ciljeve predviđene Akcionim planom koji su usmereni na jačanje kapaciteta banaka za rešavanje problematičnih kredita kroz unapređenje praksi restrukturiranja potraživanja, računovodstvenih praksi, unapređenje transparentnosti banaka u delu koji se odnosi na kvalitet aktive, unapređenje upravljanja kolateralima u bankama, kao i sistema izveštavanja regulatora o strukturi problematičnih kredita.

Podaci pokazuju da sistemski, međuinstitucionalni i koordinirani pristup koji je predviđen Strategijom, pozitivno utiče na rešavanje pitanja problematičnih kredita u bankarskom sektoru Republike Srbije. Narodna banka Srbije, u skladu sa svojim nadležnostima, ostaje posvećena daljem rešavanju ovog pitanja, u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema.