Sednica Vlade Srbije

Sednica Vlade Srbije

20/02/2016 Off By

NA VLADI JE USVOJEN PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI KOJIM SE OBEZBEĐUJE NORMALIZACIJA POSLOVANJE PORESKIH OBVEZNIKA, U CILJU PREVAZILAŽENJA POTEŠKOĆA SA KOJIMA SU SE SUOČILI U PRETHODNOM PERIODU, A SAMIM TIM I OMOGUĆAVANJE BLAGOVREMENOG IZMIRIVANJA NJIHOVIH PORESKIH OBAVEZA U NAREDNOM PERIODU. NA TAJ NAČIN STVARAJU SE USLOVI ZA NORMALIZACIJU POSLOVANJA TIH PORESKIH OBVEZNIKA, UZ OČUVANJA NIVOA SOCIJALNE ZAŠTITE NAJUGROŽENIJIH SLOJEVA DRUŠTVA I DALJEG PODSTICANJA PRIVREDNIH AKTIVNOSTI


Info: PRESS VLADE

 

VLADA Republike Srbije usvojila je na današnjoj sednici Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama. Ovaj predlog uspostavlja efikasni mehanizam koji omogućava državnim i lokalnim organima da realizuju projekte od opšteg interesa kroz javno-privatno partnerstvo na osnovu jasnih pravila. Takođe, obezbeđuje okvir za transperentnu i pravičnu tendersku proceduru u postupku traženja privatnog partnera za takve projekte, sa jednakim tretmanom svih ponuđača. Predlog zakona će omogućiti privlačenje domaćih i stranih investitora i banaka za finansiranje ili sufinansiranje projekata od opšteg interesa.

 

Na Vladi je usvojen Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji kojim se obezbeđuje normalizacija poslovanje poreskih obveznika, u cilju prevazilaženja poteškoća sa kojima su se suočili u prethodnom periodu, a samim tim i omogućavanje blagovremenog izmirivanja njihovih poreskih obaveza u narednom periodu. Na taj način stvaraju se uslovi za normalizaciju poslovanja tih poreskih obveznika, uz očuvanja nivoa socijalne zaštite najugroženijih slojeva društva i daljeg podsticanja privrednih aktivnosti.

Vlada Republike Srbije usvojila je Predlog zakona o javnom zdravlju u cilju ostvarivanja javnog interesa, stvaranjem uslova za očuvanje i unapređenje zdravlja stanovništva putem sveobuhvatnih aktivnosti društva.

Na Vladi je usvojen Predlog zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Njegov značaj je prvenstveno što se njime obezbeđuje visok nivo zaštite života i zdravlja ljudi, sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, kao i njihovo odstranjivanje i iskorenjivanje.♦