Umetnikov otisak: Izložba “Problem” kod Vukovog spomenika