Rejting agencija Fitch Ratings povećala rejting Republike Srbije

Ministarstvo finansija saopštilo je da je Agencija za ocenu kreditnog rejtinga „Fitch Ratings“ povećala je kreditni rejting Republike Srbije na nivo ‘BB’ sa nivoa ‘BB-‘, uz stabilne izglede za unapređenje kreditnog rejtinga.

 

Povećanje ocene kreditnog rejtinga Republike Srbije agencije Fitch Ratings odraz je unapređenja javnih finansija, koje podržava i fiskalni rezultat. Fitch očekuje da će Vlada Srbije nastaviti sa sprovođenjem programa fiskalne konsolidacije i strukturnih reformi i u periodu od 2018. do 2019. godine.

Agencija ističe da je odnos javnog duga i BDP poboljšan i stabilan. Nakon značajnog pada u 2017. godini na 63,6% BDP, Fitch očekuje dalji pad na 62,1% BDP u 2018. godini i na 60,6% BDP u 2019. godini.

Osnovni pokretači pozitivnog trenda su fiskalna konsolidacija koja će dovesti do daljeg smanjenja odnosa javnog duga i BDP, kontinuirano smanjenje neto spoljne zaduženosti i stabilan priliv stranih direktnih investicija.

Agencija takođe smatra da će otvaranje novih poglavlja u pregovorima za pristupanje Evropskoj uniji i uspešan završetak aranžmana iz predostrožnosti, kao i dalja saradnja sa Međunarodnim monetarnim fondom biti važni činioci za dalje unapređenje kreditnog rejtinga Republike Srbije.

Agencija takođe ističe da će deficit tekućeg računa (procenjen na prosečnih 4,3% BDP u periodu od 2017 do 2019. godine) u potpunosti biti pokriven neto stranim investicijama.(Press MF)♦